top of page

Algemene voorwaarden Praktijk

 

Annuleringsvoorwaarden

  • MOOJ werkt uitsluitend op afspraak.

  • Indien u verhinderd bent, dan dient u dit 24 uur op voorhand te melden aan MOOJ.

  • U zult begrijpen dat het erg vervelend is wanneer een klant de gemaakte afspraak niet nakomt zonder ons daarvan op de hoogte te brengen.  Hierdoor is MOOJ genoodzaakt om vergeten, niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken (24 u op voorhand) in rekening te brengen.  In deze gevallen rekenen wij de geplande behandelingskosten aan.  Wanneer wij uw betaling ontvangen hebben, kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.  Indien u meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de zaak aankomt, dan mag MOOJ de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. U kan uw afspraak annuleren, of verplaatsen door te bellen op het nummer 0468/35.82.76 Ook een sms, voicemailbericht, of een bericht via onze facebookpagina aanvaarden we als geldige annulatie.  Vergeet niet om duidelijk uw naam, telefoonnummer en de datum van de afspraak te vermelden.

  • Wanneer u een afspraak maakt bij MOOJ, gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Toepassing voorwaarden

Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding, behandeling of transactie tussen MOOJ en zijn klanten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen MOOJ

MOOJ zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. MOOJ zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

MOOJ  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen ziekte en werkstakingen bij MOOJ.

 

Betaling

MOOJ vermeldt alle prijzen van behandelingen op de website.  De gemelde prijzen zijn inclusief btw. MOOJ vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet MOOJ vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan MOOJ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MOOJ neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een computersysteem en op klantenfiches- en kaarten. MOOJ behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MOOJ zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Geheimhouding

MOOJ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, MOOJ verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

MOOJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MOOJ is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MOOJ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de zaak.

Beschadiging & diefstal

MOOJ heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.  MOOJ meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de zaakvoerder van MOOJ.  MOOJ moet op zijn beurt de klager binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal MOOJ de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien MOOJ en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

Nailart

Indien MOOJ een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de klant hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij MOOJ. Indien de klant de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan MOOJ.  MOOJ mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft MOOJ het recht de klant de toegang tot de zaak te weigeren onder opgave van redenen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen MOOJ en de klant is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie , de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

mooj praktijk.jpg
bottom of page